Que són les Socimis?

Aprovades a través de la llei 11/2009 fa quatre anys, les Societats Cotitzades Anònimes d’Inversió al Mercat Immobiliari (Socimis) Són l’adaptació espanyola dels vehicles d’inversions immobiliàries (REIT), nascuts en els 60 a Estats Unit.

Tot i que van ser aprovades fa quatre anys, la regulació no encaixava als inversors, fins que es van introduir canvis en la normativa durant el 2012. Un any més tard de l’aprovació de la nova normativa, una immobiliària familiar amb més de mig segle d’història, es va convertir en Entrecampos, la primera Socimi que cotitza a Espanya.
Aquestes societats tenen per objecte ser un instrument d’inversió al mercat del lloguer d’immobles. És a dir, es tracta de societats on l’activitat principal de les quals – almenys el 80% del seu negoci – és l’adquisició i promoció d’immobles en lloguer, com habitatges, locals comercials, residències, garatges i oficines, etc. Aquests actius poden localitzar-se tant a Espanya com fora i han de romandre en cartera almenys tres anys.

El 80% dels ingressos que generi la companyia han de procedir del lloguer. El 80% dels beneficis obtinguts per rendes de lloguer, el 50% per vendes d’actius i el 100% de beneficis obtinguts d’altres Socimi, han de ser repartits als seus accionistes.
Aquestes societats que des de la reforma de la normativa es poden obrir amb un únic immoble i un capital mínim de cinc milions d’euros, estan exemptes del pagament de l’Impost de Societats i a més compten amb una forta bonificació – 95% – en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Totes aquest ball de xifres ha estat pensat perquè proporcionin liquiditat a les inversions immobiliàries, impulsin el mercat del lloguer – a Espanya només mou un 15% enfront del 50% d’Alemanya, per exemple – i que ofereixin als inversors particulars una rendibilitat estable.
Ja existeixen diverses societats creades en aquests moments, la més nova és “Tree Inversiones creada per Banca March, Deutsche*Bank i diversos fons, el ganxo d’aquesta Socimi serà permetre a l’inversor invertir des de les oficines de BBVA. Però, es preveu la creació de més d’una vintena de Socimis durant el 2014.

El mercat decidirà si les Socimi resulten atractives pels inversors, tot i això, particularment em sembla que estem davant d’un nou boom immobiliari que tracta de resoldre el problema de l’estoc d’habitatges que arrossega el país.
Els mateixos actors que van crear l’anterior bombolla tornen per interpretar la mateixa obra reinventant-la per semblar que és nova.
—————————————————————————————————————

¿Que son las Socimis?

Aprobadas a través de la ley 11/2009 hace cuatro años, las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) Son la adaptación española de los vehículos de inversiones inmobiliarias (REIT), nacidos en los 60 en Estados Unidos
Aunque fueron aprobadas hace cuatro años, la regulación no encajaba a los inversores hasta que se introdujeron cambios en la normativa durante el 2012. Un año más tarde de la aprobación de la nueva normativa, una inmobiliaria familiar con más de medio siglo de historia, se convirtió en Entrecampos, la primera Socimi que cotiza en España.
Estas sociedades tienen por objeto ser un instrumento de inversión en el mercado del alquiler de inmuebles. Es decir, se trata de sociedades cuya actividad principal – al menos el 80% de su negocio – es la adquisición y promoción de inmuebles para su alquiler, tales como viviendas, locales comerciales, residencias, garajes y oficinas, etc. Estos activos pueden localizarse tanto en España como fuera y deben permanecer en cartera al menos tres años.

El 80% de los ingresos que genere la compañía deben proceder del alquiler. El 80% de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler, el 50% por ventas de activos y el 100% de beneficios obtenidos de otras Socimi, deben ser repartidos a sus accionistas.
Estas sociedades que desde la reforma de la normativa se pueden abrir con un único inmueble y un capital mínimo de cinco millones de euros, están exentas del pago del Impuesto de Sociedades y además cuentan con una fuerte bonificación – 95% – en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Todas este baile de cifras ha sido pensado para que proporcionen liquidez a las inversiones inmobiliarias, impulsen el mercado del alquiler – en España solo mueve un 15% frente al 50% de Alemania, por ejemplo – y que ofrezcan a los inversores particulares una rentabilidad estable.
Ya existen varias sociedades creadas en estos momentos, la más nueva es Tree Inversiones creada por Banca March, Deutsche Bank y varios fondos, cuyo gancho será permitir al inversor invertir en las oficinas de BBVA. Pero se prevé la creación de más de una veintena de Socimis en 2014.
El mercado decidirá si las Socimi resultan atractivas para los inversores, sin embargo, particularmente me parece que estamos ante un nuevo boom inmobiliario que trata de resolver el problema del stock de viviendas que arrastra el país.
Los mismos actores que crearon la anterior burbuja vuelven para interpretar la misma obra reinventándola para parecer una nueva.